Obec Streženice

Oficiálne stránky obce Streženice.

Menu


Obecný úrad

pondelok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
utorok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
streda 7.30 - 11.45 12.15 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.45 12.15 - 14.30


Počas stránkových dní vám radi pomôžeme.

Starosta:
Ing. Juraj Hrišo

mobil: 0905 597 891
e-mail:  

starosta@obecstrezenice.sk

Pracovníci OÚ:

Ing. Elena Sitárová
Bc. Jaroslava Kadlecová

 

telefón: 042/467 51 35
fax: 042/467 51 35
mobil: 0917 878 668
e-mail:  

obec.strezenice@stonline.sk


Hľadať


Návštevy

TOPlist


Reklama


 


http://www.aicomp.sk


Pozvánka - Obecné zastupiteľstvoAutor: Starosta | Utorok, 20.06.2017 14:46, Aktuality,

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce Streženice

Oznamy obce

Obec Streženice vypisuje výberové konanie na

funkciu HLAVNY KONTROLÓR OBCE STREŽENICE

 

v súlade s § 18 a odst. 2 Zákona č. 369/199O Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Streženice zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do 09.06.2017 do 14:30hod. na Obecný úrad Streženice, Školská 152, 020 01 Streženice

v uzavretej obálke označenej ,,Voľba hlavného kontrolóra, neotvárať".

Prihláseným uchádzačom bude termín výberov6ho konania oznámený písomne.

 

Požiadavky:

-  Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

-  5 rokov praxe v kontrole alebo samospráve,

-  Úradne overenú fotokópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

-  Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

-  Komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti, bezúhonnosť

-  Súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom voľby hlavného kontrolóra obce Streženice na rokovaní OZ Streženice.

- Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania,

-  Kópie dokladov preukazujúce odbornú prax , príp. čestné prehlásenie o odbornej praxi

- Informáciu, či ku dňu podania prihlášky podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

Všeobecné podmienky:

-   hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu,

-    jeho pracovný úväzok je :  0,075 úväzku = 12 hodín mesačne

-  funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v Štátnej správe, dozornej rade, pripadne v inom kontrolnom orgáne obce

-    vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencie obce

 

Streženice, 25.04.2017                    

                                                                           Ing. Juraj Hrišo

                                                                            Starosta obce 

 

 Dokument na stiahnutie: Výberové konanie - hlavný kontrolórAutor: Starosta | Streda, 26.04.2017 21:00, Aktuality,

Jumping - Streženice

Obecný úrad Streženice oznamuje občanom, že záujemcovia o Jumping v Streženiciach sa môžu registrovať a prihlasovať na stránke.
www.jumping.obecstrezenice.sk 

Hodina cvičenia je spoplatnená sumou 3€.
Cvičí sa v Dome kultúry na I. poschodí.


Autor: Starosta | Streda, 15.03.2017 22:00, Aktuality,

Oznamy obce

Autor: Starosta | Pondelok, 07.11.2016 11:00, Aktuality, 567 čitateľov

Oznam

Školská jedáleň

OZNAM

Školská Jedáleň  oznamuje rodičom detí v MŠ, aby platby za stravu zastavili na mesiac júl a august. Ďalší poplatok za stravu je potrebné uhradiť v auguste na mesiac september.  

Suma stravného je nezmenená . T.j. 24,99 na číslo účtu SK67 5600 0000 0028 0507 0005 ,  variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 20. dňa v mesiaci (t.j. do 20. augusta na september,  do 20.septembra na október.....).

Preplatky za mesiace Január, Február , Marec, Apríl, Máj, Jún budú vrátené na Váš účet v priebehu  2. júlového týždňa  (od 6. 7.- 10.7.).Autor: Skola | Streda, 24.06.2015 10:00, Aktuality,

Jedálny lístok

Školská jedáleň


Autor: Skola | Štvrtok, 04.06.2015 09:00, Aktuality,

Virtuálna prehliadka našej obce.

Pred obecným úradomAutor: Obec Streženice | Piatok, 06.04.2012 15:44, Aktuality, 1961 čitateľov

Náhodné fotky

IMG_0241.JPG

IMG_4167.JPG

historickaobecnapecat.jpg

IMG_0014.jpgOznamy obce


Najbližšie podujatia

Hodová zábava
16.9.2017
...

ŤZP Púchov Katarínska zábava
17.11.2017
...

Katarínska zábava - poľovníci
25.11.2017
...


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 - Integrovaný záchranný systém
 
150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotnú záchrannú službu

158 - Políciu

© Obec Streženice.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd
Internetové stránky vytvoril a spravuje Jozef Karas.