Obec Streženice

Oficiálne stránky obce Streženice.

Menu


Obecný úrad

pondelok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
utorok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
streda 7.30 - 11.45 12.15 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.45 12.15 - 14.30


Počas stránkových dní vám radi pomôžeme.

Starosta:
Ing. Juraj Hrišo

mobil: 0905 597 891
e-mail:  

starosta@obecstrezenice.sk

Pracovníci OÚ:

Ing. Daniela Šprochová
administrativa@obecstrezenice.sk
 
Ing. Jana Margetínová
obecnyurad@obecstrezenice.sk

Katarina Hrišová
administrativa2@obecstrezenice.sk

 

telefón: 042/467 51 35
fax: 042/467 51 35
mobil: 0917 878 668

 




Hľadať


Návštevy

TOPlist


Reklama


Školský poriadok

Téma: Základná škola
Autor: Obec Streženice   Štvrtok, 03.02.2011 22:38

Žiak sa riadi podľa školského poriadku, s ktorým sa  oboznámi na začiatku školského roka. Tento školský poriadok si prevezmú tiež rodičia na prvej schôdzke rodičov od triedneho učiteľa.

Škola sa otvára o 7,30  ráno.

 

Práva dieťaťa:

Žiak má právo na:

§         Zrozumiteľné vysvetlenie nových poznatkov

§         Omyly

§         Spravodlivé ohodnotenie, úmerné jeho vedomostiam

§         Vypočutie svojho názoru u vyučujúcich

§         Výber spolusediaceho v prípade nenarúšania práce ostatných

§         Využitie prestávky na odpočinok podľa vlastného uváženia, ale nesmie ohrozovať bezpečnosť seba a ostatných

§         Ospravedlnenie ( v závažných prípadoch ) za nepripravenosť na vyučovanie

§         Rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu

§         Bezplatné vzdelanie v základnej škole

§         Vzdelanie v štátnom jazyku

§         Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti, nadanie a zdravotný stav

§         Bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety

§         Úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti

§         Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním

§         Úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu

§         Na slobodnú voľbu voliteľných predmetov

§         Na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno – vzdelávacích výsledkov

§         Na individuálne vzdelávanie za podmienok stanovených Zákonom č. 245/2008, § 24

 

Žiak je povinný:

§         Prichádzať na vyučovanie včas

§         Prichádzať na vyučovanie čisto a hygienicky upravený, v primeranom oblečení bez výstredností v úprave

§         V škole sa prezúvať do prezúvok

§         Prichádzať do školy najneskôr 15 minút pred vyučovaním

§         Odchádzať zo školy bezprostredne po vyučovaní, ak nemá osobitné povolenie, aby mohol v škole ostať

§         V triede a v školských priestoroch zachovávať čistotu

§         Chrániť školský majetok

§         Udržiavať poriadok

§         Šetriť učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný majetok

§         Správať sa zdvorilo k riaditeľovi školy, pri stretnutí ho pozdraviť úplným pozdravom

§         Správať sa zdvorilo ku všetkým učiteľom a zamestnancom školy, pozdraviť ich úplným pozdravom

§         Počas vyučovania povstaním pozdraviť dospelú osobu, ktorá vstúpila do triedy a to vtedy, ak nemá žiak v ruke žiadnu pracovnú pomôcku

 

§         Pred začiatkom vyučovacej hodiny si pripraviť učebnice a pomôcky pre príslušný predmet podľa rozvrhu hodín, alebo podľa pokynu vyučujúceho

§         Pred hodinou telesnej výchovy sa prezliecť do cvičebného úboru

§         Na vyučovacích hodinách sedieť na mieste, ktoré mu bolo určené

§         Zaujať svoje miesto hneď po vstupe do triedy

§         Požiadať o dovolenie, keď chce svoje miesto opustiť

§         Počas vyučovania sedieť disciplinovane, sledovať výklad, plniť prikázané povinnosti

§         Počas vyučovania pracovať samostatne, ak bol k tomu daný pokyn, nevyrušovať a nerozptyľovať pozornosť spolužiakov ( činnosťou, ktorá s vyučovacou hodinou nesúvisí )

§         Do školy nosiť podľa rozvrhu hodín pridelené učebnice a podľa pokynu učiteľa pridelené školské potreby a pomôcky

§         Prihlásiť sa ak chce niečo povedať, odpovedať, alebo sa opýtať

§         Pripravovať sa doma na vyučovanie

§         Ospravedlniť sa na začiatku vyučovacej hodiny, ak sa na vyučovanie nemohol pripraviť

§         Zdržiavať sa počas prestávok vo vyhradených priestoroch

§         Na vychádzkach, výletoch a exkurziách sa riadiť podľa pokynov vedúceho

§         Na frekventovaných miestach sa podriadiť pokynom dopravného personálu a sprievodcov

§         Správať sa disciplinovane v dopravných prostriedkoch, uvoľniť miesto starším, alebo postihnutým

§         Požiadať sám, alebo rodič o uvoľnenie z vyučovania, ak je príčina vopred známa

§         Slušne sa správať i v mimo vyučovacom čase, počas voľných dní a prázdnin

§         Správať sa vždy úctivo, čestne a priateľsky k svojim rodičom, súrodencom, priateľom a spolužiakom

§         Správať sa vždy zdvorilo k dospelým a postihnutým osobám

§         Informovať triedneho učiteľa, ak navštevuje základnú umeleckú školu, záujmový krúžok a iné

§         Oznámiť triednemu učiteľovi každé verejné vystúpenie, účasť a umiestnenie v súťažiach mimo vyučovania

§         Pred ukončením školského roka, najneskôr dva dni pred vydaním vysvedčenia  odovzdať všetky učebnice. Inventár, ktorý poškodil, dať do pôvodného stavu. Napr. vyčistiť lavice, stoličky, podlahu, zaskliť okná, opraviť poškodené steny, dvere a iné zariadenia v škole

§         Neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa  výchovy a vzdelávania, dodržiavať školský poriadok a iné vnútorné predpisy školy

§         Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy

 

Žiak má:

§         Pomáhať telesne postihnutým žiakom a občanom

§         Pomáhať starým ľuďom

§         Chrániť mladších žiakov a deti

§         Dodržiavať dopravné predpisy

§         Doručiť škole lekárske potvrdenie, alebo iný doklad po prekonaní infekčnej, alebo epidemickej choroby v rodine

 

Žiak môže:

§         Dostať pochvaly a odmeny za vzorné správanie a svedomité plnenie povinností

-        Byť pokarhaný za porušovanie pravidiel školského poriadku triednym učiteľom, riaditeľom školy, zníženou známkou zo správania

§         Ak žiak vymeškal do  150 vyučovacích hodín a nemá dostatočný počet známok v jednotlivých predmetoch, vykoná z týchto predmetov komisionálnu skúšku

§         Ak žiak vymeškal viac ako 150 vyučovacích hodín, musí vykonať komplexnú komisionálnu skúšku zo všetkých predmetov, pobyt v nemocnici s vyučovaním sa do tohto počtu neráta.

§         Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy podľa § 58 Zákona č. 245/2008

 

Žiak nesmie:

§         Nosiť, prechovávať a užívať žiadne drogy

§         Nosiť do školy predmety, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, alebo ohrozujú zdravie ( volkmeny, hračky, nožíky, zápalky, zapaľovače, počítačové hry, výbušniny, traskaviny/

§         Nosiť do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety ( zlaté šperky, drahé hodinky ...)

§         Našepkávať

§         Od spolužiakov odpisovať školské, alebo domáce úlohy

§         Nikde fajčiť, piť alkoholické nápoje, hrať hazardné hry, o peniaze...

§         Zdržiavať sa v miestnostiach, kde sa predávajú alkoholické nápoje dlhšie, ako je potrebné  na konzumáciu jedla a občerstvenia

§         Pracovať na úkor školských povinností v spoločenských a telovýchovných organizáciách

§         V škole používať mobilný telefón od nástupu na vyučovanie po jeho ukončenie ( ani cez prestávky ), mobilný telefón má v škole na vlastnú zodpovednosť, škola nebude vyšetrovať prípadnú stratu telefónu ako aj stratu cenností, ktoré žiak nesmie nosiť do školy. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa/ Vyhláška MŠ SR č. 320/2008, §20 ods. 7/

 

 

Rodičia sú povinní:

§         Ústne, alebo písomne oznámiť škole dôvod neprítomnosti žiaka na vyučovaní, najneskôr do 48 hodín

§         Plánovanú neúčasť žiaka oznámiť vopred, bezodkladne, neprítomnosť žiaka v trvaní najviac 5 po sebe nasledujúcich dní ospravedlniť , pri dlhšie trvajúcej neprítomnosti  predložiť vždy lekárske potvrdenie, alebo iný úradný doklad

§         Písomné ospravedlnenie o neprítomnosti v škole predložiť do dvoch dní od nástupu. Pri neospravedlnenej absencii trvajúcej viac ako 15 hodín v mesiaci, sa oznámi táto skutočnosť obci a je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky .

§         Oznámiť škole, ak sa v rodine vyskytla nákazlivá choroba

 


Rodičia majú právo:

§         Spolupracovať so školou

§          Slobodne vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti

§         Oboznámiť sa s výchovno – vzdelávacím programom školy, školským poriadkom

§         Byť informovaní o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa

§         Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa

§         Zúčasťňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy

§         Vyjadrovať sa k výchovno – vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

 

Rodičia sú povinní:

§         Nahradiť škodu spôsobenú žiakom, ktorú žiak úmyselne zavinil

§         Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie

§         Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa

§         Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, zdravotných problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania

§         Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas

§         Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na vyučovaní, je rodič povinný to oznámiť škole. Za dôvod neprítomnosti sa považuje najmä choroba, nepriaznivé poveternostné podmienky, mimoriadne udalosti v rodine a pod.

§         Zodpovedajú za svoje deti, za ich pobyt vonku mimo vyučovania, vo večerných hodinách. Riaditeľ školy doporučuje pobyt vonku v letných mesiacoch do 20. hodiny, v zimných mesiacoch do 19. hodiny.

§         Vo vlastnom záujme nahlásiť v čo najkratšom čase školský úraz zistený až doma,  triednemu učiteľovi

§         Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá viac ako 3 po sebe nasledujúce dni ospravedlní zákonný zástupca, vo výnimočných prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie.

 

Žiaľ, za nedodržiavanie vnútorného poriadku školy, sú žiaci, ktorí ho opakovane porušujú trestaní. Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade im udeľuje výchovné opatrenia, ktoré navrhuje triedny učiteľ po dohode s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú. Udelenie tretieho a štvrtého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze. Hodnotenie správania žiakov prvého stupňa základnej školy sa zohľadní – ak to zváži triedny učiteľ po dohode s pedagogickou radou – v slovnom komentári na vysvedčení.

Hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými vývinovými chybami správania treba posudzovať s prihliadnutím na ich poškodenie v úzkej spolupráci so psychológom, odborným lekárom a zákonným zástupcom žiaka. Pri hodnotení a klasifikácii výchovno-vyučovacích výsledkov  postupujeme podľa platných metodických pokynov.

Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a narúša vyučovanie do takej miery, že znemožňuje ostatným vzdelávanie, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z vyučovania , umiestnením ho

do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy

bezodkladne privolá:

-         zákonného zástupcu

-         zdravotnú pomoc

-         policajný zbor

Toto opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu opatrenia vyhotoví riaditeľ písomný záznam.

 

Riadime sa aj týmito pravidlami:

-        Trestať za jeden priestupok len raz

-        Trest nesmie byť väčší ako priestupok

-        Trest musí pomáhať vychovávať a nie utvrdzovať v trestanom zlo, negatívne vlastnosti

-        V rozhovore s ním dať mu dôveru, vyjadriť presvedčenie, že výchovné opatrenie -  trest mal význam a že sa  jeho priestupky už nebudú opakovať

-        Žiak po rozhovore musí odchádzať s pocitom, že ho vychovávajúci má rád , že mu na ňom záleží a preto ho nemôže sklamať

 

 

 

 

 

 

 

V Streženiciach:2. septembra 2010                                              Mgr. Mária Sabová, RŠ





Hodnotenie článku: 2.33
     1     2     3     4     5     
Hlasovalo: 1080

Náhodné fotky

SnA-mka0246.jpg

IMG_1091_Zmenit_velikost.JPG

IMG_0024.JPG

IMG_7062.JPG



ZŠ Streženice


Oznamy obce


Najbližšie podujatia

Svadba
9.10.2021
...

Stužková
15.10.2021
...

Katarínska zábava ZŤP
20.11.2021
...


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 - Integrovaný záchranný systém
 
150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotnú záchrannú službu

158 - Políciu

© Obec Streženice.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd
Internetové stránky vytvoril a spravuje Jozef Karas.