Obec Streženice

Oficiálne stránky obce Streženice.

Menu


Obecný úrad

pondelok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
utorok 7.30 - 11.45 12.15 - 15.30
streda 7.30 - 11.45 12.15 - 16.30
štvrtok nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.45 12.15 - 14.30


Počas stránkových dní vám radi pomôžeme.

Starosta:
Ing. Juraj Hrišo

mobil: 0905 597 891
e-mail:  

starosta@obecstrezenice.sk

Pracovníci OÚ:

Ing. Daniela Šprochová
administrativa@obecstrezenice.sk
 
Ing. Jana Margetínová
obecnyurad@obecstrezenice.sk

Katarina Hrišová
administrativa2@obecstrezenice.sk

 

telefón: 042/467 51 35
fax: 042/467 51 35
mobil: 0917 878 668

 
Hľadať


Návštevy

TOPlist


Reklama


Všeobecné záväzné nariadenia

Téma: Samospráva
Autor: Obec Streženice   Štvrtok, 24.02.2011 14:55

Všeobecne záväzné nariadenia prijaté Obecným zastupiteľstvom v Streženiciach si môžete pozrieť, príp. stiahnuť.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 3/2008: 

VZN 03/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice. 

Dodatok č.1 k VZN 03/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice.

Dodatok č.2 k VZN 03/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice.

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 1/2008:  

- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
 
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,

- o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
  podľa Zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)


VZN - 1/2008 - dokument zo dňa 01.09.2008
Dodatok č. 1 k VZN 1/2008
Dodatok č. 2 k VZN 1/2008 zo dňa 01.09.2011
Dodatok č. 3 k VZN 1/2008 zo dňa 01.09.2012
Dodatok č. 4 k VZN 1/2008 zo dňa 01.09.2013
Rok 2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2012: 
- o sociálnych službách v obci Streženice

VZN 01/2012 - dokument zo dňa 01.08.2012Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2012: 
-
o niektorých podmienkach  predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Streženice
VZN 02/2012 - dokument zo dňa 01.08.2012


Rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2013:
- o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Streženice
VZN 01/2013 - dokument zo dňa 01.04.2013

Všeobecne záväzné nariadenia obce Streženice č. 02/2013
-
 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Streženice

VZN 02/2013 - dokument zo dňa 01.04.2013Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2014: 
-
o verejných vodovodoch a o verejných kanalizáciach
VZN 01/2014 - dokument zo dňa 01.09.2014
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2014: 
-
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice
VZN 02/2014 - dokument zo dňa 13.12.2014Rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2015:   
-
o určovaní názvov v obci Streženice
VZN 01/2015 - dokument zo dňa 30.04.2015 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2015:   
-ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Streženice a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Streženice

VZN 02/2015 - dokument zo dňa 30.11.2015  - dokument schválený OZ 14.12.2015

Dodatok č. 5  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Streženice  č. 1/2008  

 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)


Rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2016:
- Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Streženice
VZN 01/2016 - dokument - schválený OZ 17.05.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2016:
- o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Streženice

VZN 02/2016 - dokument schválený OZ 17.05.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 03/2016:
- o poskytovaní dotácie
VZN 03/2016 - dokument schválený OZ 21.11.2016

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2015 - 
-
určovaní názvov v obci Streženice
Dodatok č. 1 k VZN 01/2015 - dokument schválený OZ 21.11.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 04/2016:
- o záväzných častiach "ÚPN-O Streženice
VZN 04/2016 - dokument schválený OZ 15.12.2016Rok 2017

Dodatok č. 6  k  VZN  obce  Streženice  č. 1/2008 

 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)


Dodatok č. 6  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Streženice  č. 1/2008  
- dokument schválený OZ 09.03.2017

Dodatok č. 7  k  VZN  obce  Streženice  č. 1/2008

 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)


Dodatok č. 7  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Streženice  č. 1/2008
- dokument schválený OZ 28.08.2017VZN obce Streženice  č. 1/2017 

-

o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 

a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií 

v čase volebnej kampane na území obce Streženice


-dokument schválený OZ 16.11.2017

 

Dodatok č. 1  k  VZN obce Streženice  č. 2/2012 

- o sociálnych službach v obci Streženice 


- dokument schválený OZ 16.11.2017


Rok 2018


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2014:  
-o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice
Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2014 - dokument

- dokument schválený OZ 13.12.2018

______________________________________________________________


Rok 2019

VZN obce Streženice  č. 1/2019 

-

o udeľovaní čestného občianstva obce Streženice


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2014:  
-o ogranizovaní miestneho referenda
VZN č. 01/2018 - dokument 

VZN obce Streženice  č. 1/2019   -   NÁVRH - dokument

- schválené OZ 24.04.2019

________________________________________________________________

Dodatok č. 8 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Streženice č.1/2008

 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Dodatok č.8 k VZN obce Streženice 1/2008 

- schválené OZ 22.06.2019

_________________________________________________________________

VZN č. 2/2019 o záväzných častíach Zmien a doplnov č.1  Územného plánu obce Streženice

VZN 2/2019 - Zmeny a doplnky č.1 UPN-O Strezenice

- dokument schválený OZ 24.10.2019

_________________________________________________________________

Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Streženice č. 2/2014

 -  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice

Dodatok č.2 k VZN obce Streženice 2/2014 - 

schválené OZ 09.12.2019 


Rok 2020

Dodatok č.1 k Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2015:   
-o určovaní názvov v obci Streženice

Dodatok č. 1 k VZN 01/2015 - dokument  

schválené OZ dňa 16.06.2020

__________________________________________

Všeobecne záväznému nariadeniu obce Streženice č. 1/2020

- nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN -1/2020 o nakladaní s komunálnými odpadmi - dokument    

schválené OZ dňa 11.12.2020

__________________________________________

Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Streženice č. 2/2014

- miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatku č. 3 k VZN -2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - dokument            

schválené OZ dňa 11.12.2020

 

Rok 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2021   
-o chove, vodení a držaní psov na území obce Strežencie

schválené OZ dňa 23.04.2021


Dodatok č. 9 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Streženice č.1/2008

 
 
 
 
 
 
 

 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Dodatok č.9 k VZN obce Streženice 1/2008 

- návrh zverejnený dňa 11.06.2021


 

 

Hodnotenie článku: 2.46
     1     2     3     4     5     
Hlasovalo: 1679

Náhodné fotky

05.jpg

IMG_0123.JPG

IMG_0015.JPG

IMG_1315_Zmenit_velikost.JPGOznamy obce


Najbližšie podujatia

Katarínska zábava ZŤP
20.11.2021
...

Posedenie pod jedličkou ZŤP
29.12.2021
...

Fašiangová zábava
26.2.2022
...


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 - Integrovaný záchranný systém
 
150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotnú záchrannú službu

158 - Políciu

© Obec Streženice.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd
Internetové stránky vytvoril a spravuje Jozef Karas.